Ekta Khatri
Age: 31
Madhya Pradesh

Deepa Chhugani
Age: 25
Uttar Pradesh

Ankita Pandey
Age: 25
Madhya Pradesh

Anurada Gupta
Age: 30
Madhya Pradesh

Priya Agarwal
Age: 25
Madhya Pradesh
 
 
Ishan Goley
Age: 32
Madhya Pradesh

Amrit Tharani
Age: 25
Madhya Pradesh

Sahil Panvanda
Age: 34
Madhya Pradesh

Rishabh Chugh
Age: 29
Madhya Pradesh

Vipin Sharma
Age: 32
Madhya Pradesh